The Legendary Curry en van Inkel Show

The Legendary Curry en van Inkel Show

Memoires van Lex Harding

Leuk interview met Lex Harding over z’n memoires via https://www.pressreader.com/netherlands/de-telegraaf/20171116/282471414151702

Je hebt het over meer le­gen­da­ri­sche ra­dio­fi­gu­ren in je boek. Adam Cur­ry. ,Dat was na­tuur­lijk de mooie jon­gen met de snel­le bab­bel. Ik had hem ge­hoord en kop­pel­de hem aan Jeroen van Inkel. Eerst had­den we Bart en De Zwart met Bart Van Leeuwen en Erik de Zwart. Die laat­ste ging naar de TROS en Bart & Van Inkel werk­te niet he­le­maal. Maar na de komst van Cur­ry wer­den Jeroen en hij het meest le­gen­da­ri­sche ra­dio­duo al­ler tij­den. Dat heeft heel leuk uit­ge­pakt. Al­les kon. Dat zat op de vrij­dag­avond, ei­gen­lijk als het ver­volg op de vrij­dag­mid­dag­bor­rel bij Vero­ni­ca die toch al le­gen­da­risch was en waar heel Hil­ver­sum bin­nen­liep. Kee­t­ra­dio, was het. Ooit zon­gen ze sa­men, heel grap­pig, You’ve Lost That Lo­vin’ Fee­lin’ van The Righ­teousBro­thers, maar ze had­den ook een tijd ru­zie. Toen Adam trouw­de met Micky Hoogendijk was Jeroen er weer bij en heb­ben ze dat num­mer weer ge­zon­gen. Micky en Adam zijn, want ge­schei­den, het lo­vin’ fee­lin’ weer kwijt­ge­raakt, maar Jeroen en Adam zijn nog steeds vrien­den. Voor hen staat dát num­mer bij het hoofd­stuk over Cur­ry & Van Inkel. Ze zijn hét voor­beeld voor al­le du­o­shows die zou­den vol­gen, tot de dag van­daag aan toe. Coen en Sander…” Mattie en Wietze…

en

Wie is de bes­te dj van dit mo­ment?
„Het is geen ge­heim dat ik Rob Sstenders als ra­dio­ma­ker heel hoog heb zit­ten en me er hard voor ge­maakt heb dat hij zo snel mo­ge­lijk te­rug­keert en niet het slacht­of­fer blijft van de om­roep­po­li­tie­ke spel­le­tjes, die hem zijn pro­gram­ma kost­ten. Ik heb me daar erg over op­ge­won­den en een open brief naar de NPO ge­stuurd. Ge­luk­kig gaat dat nu 1 ja­nu­a­ri ge­beu­ren, an­ders was de luis­te­raar er zwaar de du­pe van ge­wor­den.”

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2019 The Legendary Curry en van Inkel Show

Theme by Anders Norén